Meny

Projektinfo


Projektnamn

IoTak- Smarta Tak för snabbare klimatomställning.

Projektledare

Henrik Bromander Järfälla kommun vikarierande
Föräldraledig Oskar Lindberg Järfälla kommun

Medverkande aktörer

Järfälla kommun
Barkarby Science
Savantic AB
KTH- Kungliga Tekniska Högskolan

Status

IoTak- Smarta Tak för snabbare klimatomställning.

Takytor är en outnyttjad resurs som kan skapa stor samhällsekonomisk nytta, ännu mer om den samordnas. Syftet med projektet IoTak- smarta tak för snabbare klimatomställning är att utveckla en prototyp på en IoT-lösning som stärker kommunens förmåga att använda takytor på ett optimalt sätt. Data från IoT- sensorer kommer att användas till att skapa en utvärderingsmodell som kan användas som beslutsunderlag vid anläggandet av nya gröna tak, men även vid uppföljning av dessa åtgärder samt för indikation på eventuellt underhåll av taken.

Målet är att projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

Projektets målsättning är att ta fram en strategi och prototyp för hur Järfälla kommun kan använda IoT – (Internet of Things) i arbetet med planering, optimering och brukande av gröna tak. Vi ska inom projektet ta fram en lämplig utvärderingsmodell för vad kommunens tak bäst lämpar sig till, den ska även visa på samhällsekonomiska och klimatmässiga värden som de ekosystemtjänster taken skulle kunna generera.

Projektets IoT-lösning ska kunna hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak och visa på nyttor och möjligheter att anlägga smarta gröna tak vid byggnation. Järfälla kommun har redan idag ett omfattande sensornätverk i flertalet kommunala fastigheter vilket hjälper fastighetsförvaltarna att drifta fastigheterna, reglera energiåtgång och tidigt upptäcka fel och ineffektiviteter. Arbetet med IoT som metod för fastighetsskötsel och övervakning kan genom projektet kompletteras med andra typer av metoder och sensorer.

Det som skiljer detta projekt från tidigare IoT Sverige-projekt är att vi samlar oss med ett helhetsgrepp kring IoT-lösningar vad gäller gröna tak, fastighetsskötsel och mätning av miljöindikatorer.
Projektet utvecklar en horisontell lösning som genererar data för alla takets faser: planering, kravställning, optimering, underhåll, utvärdering och informationsspridning. Kommunen kommer genom projektet att arbeta för att etablera ett nytt arbetssätt kring gröna tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. På så sätt kan kommunen maximera effekten av dessa insatser för en snabbare klimatomställning samtidigt som investeringar kan motiveras genom att påvisa uppnådd nytta. Kommunen ser även en stor potential i att dela data från IoT-lösningen som öppna data.

Projektets testbäddar:

Projektet fortskrider enligt plan och vi kommer under våren 2024 etablera 3 olika testbäddsplatser. De kommer att finnas i Barkarbystaden och på Söderhöjden, alla i Järfälla kommun.

Först ut är: Testbädd Grönt Tak – BAS Barkarby samt Passivt Tak – BAS Barkarby

På taket av Atrium Ljungbergs BAS Barkarby i Barkarbystaden så kommer det att etableras två olika testbäddar: ”Grönt Tak” samt ”Passivt Tak”. Att ha dessa två mätpunkter med likvärdiga geografiska förutsättningar kommer kunna ge värdefull data för skapandet av prototypen.

På plats kommer det mätas infångning av koldioxid och hur detta påverkas av jordfuktighet, temperatur och solsken för att nämna några. Det kommer också att göras mätningar kring avrinning på taket.

Testbädd Skola – Tallbohovskolan + Huset på Höjden (Miniängar på Tallbohovskolan)

På Tallbovskolan har den mycket engagerade miljö- gruppen på Tallbohovskolan fått besök av delar av projektgruppen och kommunekolog Peder Curman.
Vetgiriga frågor och intressanta reflektioner bjöd eleverna på. Miljögruppen har nu under tidig vår förkultiverat plantor och ska i början av maj ska årskurs 2 etablera varsin miniäng på skolgården detta ser vi såklart som vår ”Mini-Testbädd skola” då vi hoppas på mycket frodiga miljöer för pollinerarna samt möjlighet för alla elever att ta del av projektet.

Lite längre fram i maj kommer ”Testbädd Skola” etableras i samarbete med Huset på Höjden.

Eleverna från Tallbohovskolan kommer då att besöka terassen på Huset på Höjden för att bygga upp testbädden på plats. De kommer att plantera de växter som de själva odlat inne under försäsong. Testbädd Skola förväntas skapa goda förutsättingar för pollinerare. Eleverna ska skapa sandbäddar och bygga insektshotell – samt sätta ner plantor och fästa informationsskyltar. Allt för att skapa goda förutsättningar för att sprida kunskap och information om viktiga insekter- pollinerar som hjälper oss att få mat på borden.

Inom projektet så kommer vi skapa en time lapse film för att dokumentara livet i testbädden.

Testbädd Biologisk Mångfaldstak – Barkarbystaden

Hos Resona i kvarter 11 i Barkarbystaden har projektet fått möjlighet att sätta upp testbäddsutrustning för MångfaldsTaket.
På Testbädden för Biologisk Mångfald så kommer liknande utrustning som den på ”Grönt Tak” att etableras. På denna plats kommer tillväxten av grönska som sker under våren och sommaren att bidra till mätvärden och den insamlade datan.

Artiklar och publikationer kring projektet:

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se